Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard

Dieuwertje Meijer

Privacystatement (AVG) 

Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. En wij vinden privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen. Wanneer je een aanvraag doet omtrent informatie of hulp zoekt, doen wij er alles aan om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Toepassing In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt: 1. online als je onze website behorende bij Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard bezoekt. 2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft of informatie wilt ontvangen. Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement. 

Verwerkingsverantwoordelijke Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard, Van Berkumstraat 4, 2871 HR, Schoonhoven. Telefoonnummer: 0629208907. 

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking 

Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – het afhandelen van jouw betaling – verzenden van een eventuele update/ nieuwsbrief/ uitnodigingen – je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – om huisbezoeken te kunnen maken in overleg met jou– verwerking persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding/belastingaangifte. 

Hulpverlening & volgen van een training 

● Voor het bijhouden van een dossier over een specifieke cliënt, nodig voor het bieden van adequate hulp. 

● Voor het verkrijgen van vergoeding binnen de gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen 

● Ouders geven toestemming voor verwerking persoonsgegevens tijdens het intakegesprek (eventueel via IB-er) 

● Ouders geven toestemming door via het afgesloten (zorg)contract te tekenen voor het op de hoogte zijn van de privacyverklaring. Ontvangers van de persoonsgegevens In het kader van de vergoedingen als die liggen binnen het kader van de Jeugdwet ben ik verplicht de volgende gegevens aan te leveren ten behoeve van de gemeente. 

De volgende gegevens van je kind(eren) worden aangeleverd: 

● Naam kind 

● BSN-nummer (Burgerservicenummer) 

● Geboortedatum 

● Naam en adres van ouders 

● Productgroep 

● Begin- en/of einddatum hulptraject 

● Reden beëindiging begeleiding 

Delen van persoonsgegevens met derden

Als er geen sprake is van begeleiding via een voorziening van de gemeente is bovenstaand rijtje niet van toepassing. Dan deelt Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard geen informatie met gemeenten tenzij dit op verzoek van de cliënt is. Voor het delen van informatie ten behoeve van de cliënt met een collega, bijvoorbeeld een IB-er van school of speltherapeut, mits er sprake is van een samenwerking waarvoor de cliënt toestemming gegeven heeft. 

Hiervoor wordt per begeleidingsperiode toestemming gevraagd aan de cliënt. De voorkeur gaat uit naar uitwisseling van informatie door de cliënt zelf. Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit volgens afspraak (bijvoorbeeld een co-trainer) of door overmacht (bv ziekte van de reguliere docent) nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting betreffende opleidingen of externe supervisie. Co-trainers, stagiaires en onder-aannemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. Alle informatie over individuele deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld. 

De door derden of uzelf verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen. Geheimhouding Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard houdt alle informatie over cliënt/deelnemer die je zelf overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt zonder jouw toestemming. Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het naleven van deze geheimhoudingsplicht wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden ingeschakeld. Bewaartermijn van de persoonsgegevens Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard bewaart dossiers en persoonsgegevens 5 jaar na het afsluiten van de begeleiding. 

De rechten van de betrokkene 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden volgens de nieuwe verordening (vanaf 25 mei 2018) en beroepsethische regels uitgevoerd. Dit geeft cliënten de volgende rechten als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). Je hebt: 

● Recht op informatie over de over jou en je kind(eren) verzamelde persoonsgegevens door Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard. 

● Recht op inzage van jouw persoonsgegevens en die van jouw kind(eren). 

● Recht op aanvulling en correctie van de persoonsgegevens. Dit recht geldt voor de ouders die het kind hebben erkend en het gezag hebben over de kinderen. Het recht geldt ook voor kinderen boven de 16 jaar. 

● Recht om persoonsgegevens over te dragen aan derden. 

● Recht op verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens, indien dit past binnen de wettelijke verplichtingen van Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard. Te denken aan gegevensuitwisseling met de gemeenten, in verband met vergoeding van de kosten. 

● Recht op het geven van toestemming voor het verstrekken van gegevens aan derden. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar begeleidingkrimpenerwaard@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Bron van de persoonsgegevens Vanwege verschillende verwijzers voor het werk van Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard, zijn er verschillende bronnen van de persoonsgegevens. 1. Bij het aanmelden bij Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard geef je zelf je persoonsgegevens en die van je kind(eren). 2. In het geval van de doorverwijzing van de huisarts ontvangt Pedagogische Begeleiding Krimpenerwaard deze doorverwijzing met persoonsgegevens altijd van de ouders zelf.